Odpověď na tuto otázku začali hledat odborníci, kteří mají vytvořit Plán udržitelné městské mobility ve městě Hranice.

Všemi druhy městské dopravy, tedy automobilovou, městskou hromadnou, příměstskou, cyklo a pěší dopravou, ale i problematikou parkování se bude zabývat Plán udržitelné městské mobility města Hranice. Jeho zpracovatelé budou zkoumat a analyzovat stav v dopravě ve městě, hledat zásadní problémy a na základě diskuzí s odborníky i občany navrhovat možné způsoby řešení dopravní problematiky v nejširším slova smyslu. Zabývat se proto budou i možnostmi výstavby nových parkovacích míst, ale také zavedením nových pěších zón, nastavením pravidel pro bezpečný vzájemný pohyb chodců, cyklistů i řidičů. Cílem projektu je tedy poskytnout lepší pohyb po městě všem skupinám obyvatel, zvýšit jejich bezpečnost a podporovat udržitelné a ekologické formy dopravy. Kromě toho bude projekt cílit i na děti, neboť školy v Hranicích se zapojí do akce s názvem „Bezpečné cesty do škol“.

Do zpracování dokumentu se budou moci zapojit občané prostřednictvím dotazníkového šetření v domácnostech, které bude probíhat na podzim 2019 a které bude zjišťovat běžné dopravní chování a přepravní vztahy obyvatel města. Své podněty občané budou moci vyjádřit rovněž na webových stránkách projektu http://mobilita-hranice.cz.

Plán mobility, jehož zpracováním je pověřena dopravně-inženýrská společnost UDIMO ve spolupráci s vědeckovýzkumným-ústavem ACCENDO, tak bude mít zásadní vliv na podobu dopravy v Hranicích, a tudíž i na kvalitu života jejich občanů v následujících letech.