O PROJEKTU

Plán udržitelné městské mobility města Hranic je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života.

– Komplexně řešit dopravní dostupnost.
– Zvýšit bezpečnost v dopravě.
– Snížit negativní vlivy dopravy na životní prostředí.
– Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží.
– Zvýšit atraktivnost a kvalitu městského prostředí.

Plán mobility bude vycházet z existujících postupů plánování a patřičnou pozornost musí věnovat integraci a evaluaci opatření a participaci občanů i odborné veřejnosti při hledání optimálních řešení. Plán udržitelné městské mobility bude zpracován v souladu se strategickým plánem územního a ekonomického rozvoje města Hranice, ale může také navrhnout řádně zdůvodněnou změnu Územního plánu města.

Plány udržitelné městské mobility v angličtině nazývané Sustainable Urban Mobility Plans, představují příležitost pro nastavení dlouhodobé vize fungování dopravy ve městech. To vše za účasti širokého spektra zainteresovaných subjektů a také po diskusi s veřejnosti. V programovém období Evropské unie je kladen důraz na provázanost dopravního plánování s urbanismem nebo s ekonomickým a sociálním rozvojem měst. Zároveň zaznívá požadavek na získání legitimity pro nákladné investice do dopravní infrastruktury stejně jako pro ostře sledovanou regulaci dopravy například v centrech měst.

Důvod pořízení

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je zejména potřeba analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů města Hranice v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu nebylo možné, která je však pro územní plán města Hranice a navazující dokumentace potřebná. Vytvořením Plánu udržitelné městské mobility pro město Hranice se předpokládá, že tento dokument bude komplexně řešit dopravní dostupnost, která bude k dispozici všem, zlepší účinnost a hospodárnost systému, zvýší bezpečnost v dopravě a sníží se negativní vlivy dopravy na životní prostředí. A zvýší tak atraktivnost a kvalitu městského prostředí. Bude tak závazným podkladem pro plánování dopravní obslužnosti na území města Hranice.

Cíle dokumentace

Cílem tohoto dokumentu je za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů hledat a najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území. Opatření definované v Plánu udržitelné městské mobility pokryjí všechny druhy dopravy ve městě, dopravu veřejnou i soukromou, osobní i nákladní, motorizovanou i pěší a statickou (parkování). Mezi hlavní cíle dokumentace patří:

  • vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko-ekonomických vlastností jednotlivých druhů dopravy, vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek v plném souladu s evropskými právními předpisy s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí.
  • omezení negativních vlivů motorové dopravy na životní prostředí (snížení imisní a hlukové zátěže, apod.), veřejné zdraví a na bezpečnost při zachování dopravní obslužnosti území,
  • změna „modal splitu“, podpora ekologicky šetrných forem dopravy; zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (bezmotorové a veřejné dopravy) na dělbě přepravní práce na úkor individuální automobilové dopravy,
  • zlepšení dopravní dostupnosti a napojení města na regionální a nadregionální silniční a železniční dopravní sítě; omezení tranzitní dopravy při průjezdu městem, snížení intenzity silniční dopravy a dopravní zátěže v centru města,
  • snížení počtu nebezpečných míst a nehodových lokalit, zvýšení bezpečnosti silničního provozu s následným snížením počtu dopravních nehod,
  • odstraňování úzkých hrdel na komunikacích, snížení počtu kongescí na hlavních tazích procházejících městem, zklidňování dopravy,
  • zlepšit vnitřní propojení a organizaci dopravy ve městě, úspora času, zkrácení cestovní doby a hlavně plynulosti provozu.

Plán udržitelné městské mobility města Hranic je zpracováván v rámci mezinárodního projektu Smart Commuting. Odkaz na web projektu: http://www.interreg-central.eu/smart-commuting

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ

ZADAVATEL
Město Hranice
Hranická rozvojová agentura, z. s.

ZPRACOVATEL PLÁNU MOBILITY
UDIMO, spol. s r.o.

ZPRACOVATEL KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy řídícího výboru jsou zástupci zadavatele, tedy Hranické rozvojové agentury a města Hranice, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se 3 dílčím tématům v rámci Plánu mobility:

  • Veřejná hromadná doprava
  • Motorová doprava
  • Cyklistická a pěší doprava

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR