Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je zejména potřeba analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů města Hranice v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu nebylo možné, která je však pro územní plán města Hranice a navazující dokumentace potřebná. Vytvořením Plánu udržitelné městské mobility pro město Hranice se předpokládá, že tento dokument bude komplexně řešit dopravní dostupnost, která bude k dispozici všem, zlepší účinnost a hospodárnost systému, zvýší bezpečnost v dopravě a sníží se negativní vlivy dopravy na životní prostředí. A zvýší tak atraktivnost a kvalitu městského prostředí. Bude tak závazným podkladem pro plánování dopravní obslužnosti na území města Hranice.